Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Výroční zpráva
za rok 2017

Zpráva o činnosti
za 1. pololetí 2018

 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Mladoboleslavsko a vznik Československa před 100 lety
 18. září bude v Muzeu Mladoboleslavska otevřena výstava připomínající sté
 výročí vzniku republiky. Muzeum výstavu připravuje ve spolupráci s Česko-
 slovenskou obcí legionářskou – Jednotou Mladá Boleslav, a tak bude výstava 
 věnována i připomenutí role, kterou při vzniku naší republiky sehráli desítky
 tisíc Čechů a Slováků, kteří vstoupili do legií, jejichž vojenské akce na straně
 Dohody významně podpořily jednání exilových politiků o vzniku a uznání sa-
 mostatného československého státu. Součástí muzejní výstavy bude ještě
 expozice v prostorách Státního Okresního archivu Mladá Boleslav věnovaná 
 osudům některých legionářů z Mladoboleslavska. Návštěvníci muzejní výstavy
 si tak budou moci prohlédnout nejen množství dobových fotografií a doku-
 mentů přibližujících toto přelomové období našich dějin, ale i uniformy, vý-
 zbroj a výstroj příslušníků legií. 
 Na výstavě spolupracovalo Muzeum Mladoboleslavska, Státní okresní archiv 
 Mladá Boleslav a Československá obec legionářská - Jednota Mladá Boleslav.
 Galerie na arkádě
 Jak šel čas třídou Václava Klementa
 Jedna z nejrušnějších a patrně i nejvytíženějších ulic města bývala kdysi jen
 úzkou silnicí lemovanou alejí. Ještě na počátku 20. století končila souvislá zás-
 tavba této ulice zhruba na úrovni dnešního Výstaviště a dál už se nacházelo
 jen několik málo osamocených staveb. V dalších desetiletích budov v ulici při-
 bývalo, později byly mnohé z nich přestavěny a jiné naopak zase zbourány. 
 Proměny ulice v části od jejího začátku u kruhového objezdu až po bývalou 
 rolnickou školu, představují na výstavě snímky zahrnující období od 90. let 
 19. století až do 90. let 20. století.
 

 Schodiště
 Čím se bavil sudoměřský písmák Jan Evangelista Konopas
 Jan Evangelista Konopas (1833 – 1909) byl nadšeným amatérským etnografem, 
 archeologem a historikem, který s velkým nadšením a zápalem sbíral památky 
 na Boleslavsku. Narodil se v Sudoměři, kde celý život hospodařil na rodném 
 statku čp. 19 a vedle toho se aktivně zapojil do společenského a kulturního ži-
 vota. Spolupracoval s předními českými vlastenci a vědci jako byl Karel Jaromír 
 Erben či Čeněk Zíbrt. V jeho rukopisné pozůstalosti se vedle velkého množství
 folklorních sběrů, záznamů historických událostí či popisů památek dochovalo
 také značné množství jeho vlastních básní a pozoruhodných naivistických kre-
 seb. Ty zachycují nejen historické památky či výjevy z českých dějin, ale také 
 všední život 2. poloviny 19. století, fantastické rekonstrukce událostí a míst, 
 portréty známých osobností, ale také ilustrace kramářských písní. 
 

 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros- 
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.   
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých figur
 světců a světic Josef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 

    


 
Celoroční výstavy na nádvoří
Pověstné báchorky Mladoboleslavska
Známé i zapomenuté pověsti, báchorky
 a tajemné příběhy z Mladoboleslavska
Vám přiblíží výstava, která byla vytvořena 
ve spolupráci se spolkem Pověstné báchorky z.s.Máchův Máj - inspirace, fakta, tajemství
Čím s kým se nechal K. H. Mácha inspirovat
 při tvorbě Máje? Jaký má báseň vztah 
k našemu kraji? Inspirační pozadí slavné básně
odhaluje výstava na nádvoří hradu.V tomto roce pro Vás ještě připravujeme 
Hlavní výstavní sál
Mladoboleslavsko a vznik Česko-
slovenska před 100 lety
(18.9.-18.11.)

Andělské Vánoce
(24.11.-6.1. 2019)


Galerie na arkádě
Andělé očima dětí
(20.10.-6.1. 2019)


Další akce
Hradozámecká noc
25.8.

Antikvariát na nádvoří
září

Dny archeologie
20.10.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému a betlémské světlo
22.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01